15 februari 2016

Prijs en Betaling

Prijs en betaling:

Ajiaal school hanteert de volgende prijzen voor het volgen van Arabische lessen, ongeachte de leeftijd. De leerlingen of studenten betalen € 225,-  (inclusief boeken) per jaar per persoon per dagdeel (op basis van één keer per week), voor degene die later in het jaar instroomt, kan er na overleg afgeweken worden van het totale bedrag.

Betaling
Betaling van € 225,- per jaar vindt jaarlijks plaats bij vooruitbetaling per automatische incasso. Het incasseren gebeurd rond de 27e van de maand september. Ouders/studenten dienen een machtiging te ondertekenen, zodat het verschuldigde bedrag jaarlijks automatisch kan worden geïncasseerd.

Uiteraard mag u als ouder/ student(e) het hele bedrag van € 225,- in één keer betalen middels een overmaking. U dient de voornaam, achternaam en geboortedatum van uw kind bij te vermelden.

Mocht u niet in staat zijn om het hele bedrag in één keer te betalen, dan kunt u contact met ons opnemen voor het bespreken van de mogelijkheden.

Overmaken op deze rekening-nr: NL80INGB0005685981 t.n.v. Stichting voor Participatie en Spiritualiteit Almere, o.v.v.: Voornamen en Achternaam deelnemer plus geboortedatum.

Opzegtermijn van contributie.

Dit betekent dat u 1 maand van tevoren uw contributie moet opzeggen. Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Stel: u wilt per 1 april opzeggen, dan moet u uw contributie uiterlijk voor 1 maart schriftelijk opzeggen.